معاونت درمان- معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها واحد رسیدگی به شکایات
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر سعید آقاجانی

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

  • مدیر بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم
  • رییس مرکز پلی کلنیک لویزان
  • رییس بخش اورژانس 115 شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  • معاون غذا وداروی ورییس اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم
  • معاونت شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • رییس بخش اورژانس 115 ورییس اداره نظارت بردرمان شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • معاون غذا و دارو شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
  • رئیس اداره شکایات معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی
  • سرپرست اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات معاونت درمان دانشگاه ایران
  • مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ایمیل سازمانی: aghajani.siums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.9597.47597.fa
برگشت به اصل مطلب