معاونت درمان- دستورالعمل ها و آئین نامه های صدور پروانه ها
دستورالعمل ها و آئین نامه های صدور پروانه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
تمدید اعتبار پروانه های موسسات پزشکی و پروانه های بهره برداری تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.8739.49395.fa
برگشت به اصل مطلب