معاونت درمان- معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره دندانپزشکی
معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره دندانپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
اداره دندانپزشکی:
مسئول :  دکتر رفیعی 
کارشناسان :  دکتر زرین قلمی  –   خانم یوسفی گل افشانی  –  خانم کاشنده
محل استقرار :  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   –   اتاق ۴۳۵
معرفی واحد :  نظارت، بررسی و پیگیری دوره ای و موردی مراکز دندانپزشکی تحت پوشش دانشگاه

اهم وظایف و فعالیت ها:
 • بازدید دوره ای و موردی ، نظارت و پایش از مطب ها ، درمانگاه های دندانپزشکی و دفاتر کار حرف وابسته در جهت اجرای صحیح دستورالعمل ها و الزامات  اجباری دوران اپیدمی کرونا 
 • بررسی شکواییه های دریافتی از واحد رسیدگی به شکایات ، بازرسی وزارت متبوع و دانشگاه ، سامانه ۱۹۰ و سازمان نظام پزشکی و ارسال پاسخ 
 • محاسبه اضافه دریافتی تعرفه های عملکردی مراکز دندانپزشکی و تنظیم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی دانشگاه بصورت ماهیانه 
 • صدور گواهی فعالیت دندانپزشکان در مطب ها ، درمانگاه های دندانپزشکی و تایید گواهی فعالیت صادره شبکه های بهداشت و درمان تابعه 
 • صدورنامه اعلام نیاز جهت مجوز فعالیت دندانپزشکی تبصره ۷ ماده ۱۳، ارجاعی از مراکز درمانی به سازمان نظام پزشکی 
 • ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها ،  دستورالعمل ها و آئین نامه های ارسالی از وزرات متبوع به مراکز دندانپزشکی تحت پوشش 
 • نظارت و پیگیری بر عملکرد و ارائه خدمات تخصصی و اورژانس دندانپزشکی به مراجعین توسط کلینیک ویژه دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه
 • تدوین برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی دانشگاه درخصوص ارتقاء سلامت دندانپزشکی جامعه تحت پوشش و ثبت در سامانه برنامه عملیاتی وزارت متبوع 
 • بررسی استعلام های ثبتی در سامانه اداره صدورپروانه ها درخصوص  تمدید پروانه ، تغییر مسئول فنی – جابجایی آدرس ... و ارائه پاسخ مستدل 
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از سوابق بازدید ها و شکوائیه های اقدام شده 
 • حضور در جلسات کشوری اداره دندانپزشکی وزارت متبوع 
 • تهیه گزارش آمارعملکرد اداره دندانپزشکی  و ارسال به اداره نظارت بر درمان و دندانپزشکی وزارت متبوع 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.50591.119259.fa
برگشت به اصل مطلب