معاونت درمان- دستورالعمل ها و آئین نامه های اداره سلامت روان
خط مشاوره تلفنی روانپزشکی (help line) برای پرسنل کادر درمان راه اندازی گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.38075.102722.fa
برگشت به اصل مطلب