معاونت درمان- معرفی امور اداری
معرفی امور اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 

مدیر امور اداری
 

نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر مهرداد دیانتی

سوابق مدیریتی :

ایمیل سازمانی :

تلفن تماس : 66710380

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – اتاق شماره 411

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.33675.57019.fa
برگشت به اصل مطلب