معاونت درمان- امورمالی
امورمالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 

((اداره امور مالی))

نام ونام خانوادگی مسئول: خانم ندا سلیمان زاده

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره۴۳۵

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای نظری، خانم رحمانی

معرفی واحد:

امورمالی معاونت درمان مسئول پیگیری اعتبارات ابلاغی به معاونت بمنظور پشتیبانی از برنامه های مدیریتهای مختلف معاونت از جمله ستاد هدایت، امور آزمایشگاهها ،نظارت، اعتبار بخشی، پرستاری و مامائی و سایر واحدهای ذیربط میباشد .

اهم وظایف و فعالیت ها:

  • دریافت و پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان
  • هزینه های جاری عملیاتی
  • دریافت تخصیص،وجوه تخصیص و هزینه نمودن اعتبارات طبق آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاه
  • کنترل اسناد و ارائه به موقع به دانشگاه تا رفع کلیه واخواهی ها
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه به مدیریت امور مالی دانشگاه
  • ارائه عملکردهای بودجه ای بمنظور جذب اعتبار دوره های مالی بعد از مدیریت بودجه دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.33674.57018.fa
برگشت به اصل مطلب