معاونت درمان- واحد های ستادی
واحد تعالی خدمات بالینی2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/6 | 
  • معرفی /اهم وظایف و فعالیتهای مرکز تعالی خدمات بالینی
  • دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه های مرکز تعالی خدمات بالینی
  • فرم های مرکز تعالی خدمات بالینی
  • مطالب آموزشی واحد تعالی خدمات بالینی
  • فرآیندهای واحد تعالی خدمات بالینی
  • ایمنی بیمار
  • نشریه مجازی نوید ایران
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.3252.59500.fa
برگشت به اصل مطلب