معاونت درمان- واحد های ستادی
واحد تعالی خدمات بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/6 | 
معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد تعالی خدمات بالینی
دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه های واحد تعالی خدمات بالینی
فرم های واحد تعالی خدمات بالینی
مطالب آموزشی واحد تعالی خدمات بالینی
فرآیندهای واحد تعالی خدمات بالینی
ایمنی بیمار
نشریه مجازی نوید ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.3252.59499.fa
برگشت به اصل مطلب