معاونت درمان- اسلایدر
انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی معاونت درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
طی حکمی دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه ،  اسماعیل محمدی را به سمت انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی معاونت درمان منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح می باشد 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.133131.fa
برگشت به اصل مطلب