معاونت درمان- منطقه 22
منطقه 22

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

خیریه ایران خودرو

تهران

22

روزانه

2

درمانگاه عمومی

دکتر تختی

تهران

22

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

ساحل غرب

تهران

22

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

شهید باقری

تهران

22

شبانه روزی

5

درمانگاه عمومی

قائم

تهران

22

شبانه روزی

6

درمانگاه عمومی

گلستان غرب

تهران

22

شبانه روزی

7

درمانگاه عمومی

نسیم

تهران

22

شبانه روزی

8

درمانگاه عمومی

ولیعصر (عج)

تهران

22

شبانه روزی

9

درمانگاه عمومی

کیمیا

تهران

22

شبانه روزی

10

درمانگاه عمومی

ارم

تهران

22

شبانه روزی

11

درمانگاه عمومی

پارسیا

تهران

22

شبانه روزی

12

درمانگاه عمومی

شهرداری منطقه 22

تهران

22

شبانه روزی

13

مرکز جراحی محدود و سرپائی

ارم

تهران

22

شبانه روزی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.17759.43900.fa
برگشت به اصل مطلب