معاونت درمان- منطقه 21
منطقه 21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

خیریه صاحب کوثر

تهران

21

شبانه روزی

2

درمانگاه عمومی

سایپا

تهران

21

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

شهید سید محمد صنیع خانی

تهران

21

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

شهرداری منطقه 21

تهران

21

شبانه روزی

5

مرکز جراحی محدود و سرپائی

خیریه وردآورد

تهران

21

صبح و عصر

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.17758.43899.fa
برگشت به اصل مطلب