معاونت درمان- منطقه 18
منطقه 18

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

بهپویان

تهران

18

شبانه روزی

2

درمانگاه عمومی

خیریه امام رضا(ع)

تهران

18

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

خیریه فرمانفرمائیان

تهران

18

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

رضوان

تهران

18

شبانه روزی

5

درمانگاه عمومی

سپیده

تهران

18

شبانه روزی

6

درمانگاه عمومی

ستایش

تهران

18

شبانه روزی

7

درمانگاه عمومی

شکوفه

تهران

18

شبانه روزی

8

درمانگاه عمومی

فرهنگیان منطقه 18

تهران

18

شبانه روزی

9

درمانگاه عمومی

هاشمی

تهران

18

شبانه روزی

10

مرکز جراحی محدود و سرپائی

حکیم

تهران

18

شبانه روزی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.17757.43898.fa
برگشت به اصل مطلب