معاونت درمان- منطقه 9
منطقه 9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ردیف

نوع موسسه

نام موسسه

شهر

منطقه شهرداری

نوبت کاری موسسه

1

درمانگاه عمومی

پنها

تهران

9

روزانه

2

درمانگاه عمومی

خانواده(نیروی هوایی)

تهران

9

شبانه روزی

3

درمانگاه عمومی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

تهران

9

شبانه روزی

4

درمانگاه عمومی

مشیری

تهران

9

شبانه روزی

5

درمانگاه عمومی

پارسایان

تهران

9

شبانه روزی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.17756.43897.fa
برگشت به اصل مطلب