معاونت درمان- درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود
درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.17752.43902.fa
برگشت به اصل مطلب