معاونت درمان- دستورالعمل های توزیع نیروهای تخصصی
دستورالعمل های توزیع نیروهای تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان:
طرح ضریب K:
دستورالعمل ضریب K
مدارک مورد نیاز متخصصین مشمول ضریب کا
فلو چارت متخصصین متقاضی گذراندن طرح ضریب کا
دستورالعمل طرح یکماهه رشته های تخصصی بیماریهای داخلی قلب و عروق سال ۹۳-۹۴
فرآیندهای کاری توزیع نیروهای تخصصی:
 
فلوچارت دستیاران متقاضی گذراندن طرح یکماهه
فلوچارت پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان
فلوچارت متخصصین متقاضی گذراندن طرح ضریب کا
قرارداد مشارکتی:
شرایط اختصاصی قرارداد مشارکت در ارائه خدمات
بخشنامه ثبت نام نیروهای طرحی
بخشنامه نحوه جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
بخشنامه های مشمولین طرح
صورتجلسه کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ ۱۵/۶/۹۳ در خصوص بازنگری در مقررات
تداوم خدمت داوطلبانه نیروهای طرحی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.16946.43730.fa
برگشت به اصل مطلب