معاونت درمان- مسئولین معاونت درمان
مسئولین معاونت درمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/19 | 
آقای دکتر نادر توکلی
(معاون درمان
)
آقای دکتر مهرداد دیانتی
(
سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی)

 
آقای رحمت اله جعفری
مسئول حراست معاونت درمان

آقای دکتر جلیل علیقلی
(سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی)
  خانم دکتر مهناز یثرب دوست
(سرپرست اداره توزیع نیروهای تخصصی)
  آقای دکتر مجید رضا خلج زاده
(رئیس اداره امور آزمایشگاه
)
خانم اعظم فانی
(
مدیر امور بیماری‌ها و مراکز تشخیصی ودرمانی)
آقای علیرضا نجفی
(سرپرست مدیریت پرستاری
)

 
مهناز السادات حسینی
(مدیر حوادث و فوریتهای بیمارستانی)
خانم المیرا سلیمانی جوان
(سرپرست اداره نظارت بر درمان)
 آقای دکتر سعید آقاجانی
(مسئول اداره رسیدگی به شکایات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) )
 خانم نرگس پاک
(مسئول واحد آمار و مدارک پزشکی
)
(رئیس اداره اقتصاد درمان)
  خانم لیلی زاهدی
(
سرپرست اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی)
   خانم مهتا محسنیان هروی
(سرپرست واحد بیماری های خاص و مددکاری )
  خانم جمیله سادات صدرائی
(رییس اداره مامایی
)
خانم مهندس مهسا سادات فرج اله حسینی
(مسئول واحد فناوری اطلاعات
)
  خانم ندا سلیمان زاده
(سرپرست امور مالی
)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.10250.48714.fa
برگشت به اصل مطلب