معاونت درمان- معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها طرح و برنامه
معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد طرح و برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

((اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی))

نام ونام خانوادگی سرپرست: خانم لیلی زاهدی


محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره ۴۴۵


تیم کارشناسی اداره شامل: خانمها لیلا آگوش، سوده حاتمی، زینت سلطانی محمدی، مهدیه سادات رضائی
آقایان: علی قنبری کنجین، سلمان بهادر بیگی ، علیرضا جمالی

 


معرفی واحد:

واحد طرح و برنامه مسئولیت بررسی و تائید فضاها و مکانهای پیشنهادی جهت تاسیس مراکز درمانی ، بررسی نقشه های معماری ارائه شده ، انطباق فضاها و نقشه ها با آیین نامه های ارسالی از وزارت متبوع و حفظ گردش کار اصولی و مناسب فضاهای درمانی و غیره را بر عهده دارد. این واحد ارتباط کاری متقابلی با سایر معاونت های دانشگاه و همچنین با ادارات صدور پروانه ها ، نظارت و اعتبار بخشی، آزمایشگاه و امور پرتوها در این معاونت دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها:

  • انجام بازدید اولیه از مکان پیشنهادی متقاضیان تاسیس مراکز درمانی و تائید یا رد آن طبق استانداردهای ارائه شده در آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • بررسی نقشه های مکان های تائید شده در بازدید اولیه ضمن برگزاری جلسات حضوری با متقاضیان و تائید آن در صورت رعایت کلیه ضوابط و پیش بینی فضاهای مورد نیاز با ابعاد و روابط مناسب و اصولی
  • انجام بازدید پیشرفت کار فضاهای درمانی از پروژه های در حال اجرا و اعلام نتیجه به اداره صدور پروانه ها
  • انجام بازدید نهایی و تائید آماده سازی و تجهیز مراکز درمانی منطبق با نقشه های تائید شده و اعلام نتیجه اداره صدور پروانه ها جهت اخذ مجوزهای قانونی
  • انجام بازدید از مراکز درمانی و بیمارستانها جهت افزایش بخش های تخصصی، افزایش تعداد تخت های درخواستی، جابجایی فضاهای درمانی و الحاق فضا ضمن اعلام نتیجه به اداره صدورپروانه ها
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص شرایط ساختمان مراکز درمانی در فرایند اعتبار بخشی
  • بارگذاری گزارش های مربوطه بنا بر نوع درخواست، در سامانه صدور  پروانه ها
  • انجام استعلام های موردی در خصوص درخواست های واصله و همچنین پاسخگویی به استعلام سایر ادارات

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.10004.47562.fa
برگشت به اصل مطلب