دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره بیماریهای خاص و مددکاری

 | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 

اداره بیماریهای خاص و مددکاری

نام ونام خانوادگی مسئول: مهتا محسنیان هروی

ایمیل سازمانی: dstd.vctiums.ac.ir

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره۴۴۱

اسامی تیم کارشناسان اداره :
خانم فروغ منعمی
خانم سعیده نظری
خانم پریسا فراهانی
خانم ناهید جباری

خانم لیلا فرهادی

معرفی واحد بیماری های خاص

اداره بیماریهای خاص حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات ،بازدید از بخشهای دیالیز،بررسی،جایابی،پذیرش وپیگیری امور مربوط به بیماران خاص از جمله تالاسمی،پیوند،وms را بعهده دارد
 

معرفی واحد مددکاری

واحد مددکاری: وظیفه بررسی و حل مشکلات بهداشتی درمانی مددجویان مراجعه کننده به حوزه درمان ،مصاحبه و اقدامات کمکی در رفع مشکلات آنان، نظارت بر فعالیت مددکاران مراکز ،مشارکت در جذب نیروی تخصصی در مراکز تابعه، ارتقاء فعالیت های واحد مددکاری ،مشارکت در انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی ، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری را بعهده دارد.

اهم وظایف و فعالیت های واحد بیماریهای خاص و مددکاری:

 • جایابی وپذیرش بیماران دیالیزی وارجاع آنها به مراجع مرتبط جهت صدور کارت دیالیز و دفترچه بیمه بیماران خاص
 • صدور حواله داروی بیماران پیوندی
 • صدور معرفی نامه بیماران مبتلا به MS جهت دریافت حواله دارو
 • بررسی وپیگیری نحوه ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص (اعم ازتالاسمی،پیوند،دیالیزوMS)درسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و پیگیری در بکار گیری از نرم افزارهای روز
 • مکاتبه با سازمانهای بیمه گرو معرفی مسئولین فنی بخشهای دیالیز جهت عقد قرارداد
 • بازدید از بخشهای دیالیزدرحال راه اندازی وبررسی استانداردهای موجود با دستور المعمل وزارت متبوع
 • شرکت در برنامه اعتبار بخشی های دیالیز
 • برآورد نیاز صافی مراکز دیالیز و انجام هماهنگی های لازم با شرکت های مربوطه جهت عقد قرارداد
 • هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع در خصوص اختصاص سهمیه لوازم مصرفی مراکز دیالیز تابعه
 • تهیه جدول توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوی وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت اختصاص به مراکز
 • کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد در خصوص بخشهای مرتبط با بیماران خاص
 • پیگیری ثبت اطلاعات آماری پرسنل شاغل دربخشهای دیالیزدرسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و بررسی آن جهت برآورد نیاز سنجی آموزشی پرستاران دوره ندیده و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • برگزاری آزمون نیاز سنجی آموزشی پرستاران دیالیز صفاقی و انعکاس آن به وزارت متبوع جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوطه به دستگاههای همودیالیز و RO بخشهای دیالیز وانجام پیگیری از وزارت متبوع جهت اختصاص دستگاه های مذکور و جایگزینی در مراکز
 • بررسی نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی تخصصی در بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان جهت مطرح شدن در کمیته مربوطه
 • استعلام ازاداره پیوندوبیماریهای خاص وزارت متبوع درخصوص دستوالعملهای مورد نیاز بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ابلاغ آنها به مراکز جهت ارتقاء عملکرد مراکز
 • پیگیری مکاتبات ارجاعی از امور مجلس وزارت متبوع در خصوص مساعدت در امور بیماران خاص نیازمند
 • انجام مکاتبات مربوط به واحدهای فراهم آوری اعضاء جهت هماهنگی و انسجام در ارجاع موارد مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند اعضاء
 • بررسی ضرورت گسترش واحد های درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز تابعه با توجه به پتانسیلهای موجود و سیاستهای مصوب
 • برگزاری کارگاههای آموزشی دستورالعملهای مرتبط با بیماران خاص
 • بررسی مشکلات موجود در مراکز دارای واحدهای درمانی مرتبط با بیماران و ارائه راهکار به منظور رفع مشکلات
 • استعلام دستورالعملهای مرتبط با بیماران خاص از وزارت متبوع و ابلاغ آنها به مراکز
 • بررسی ، تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی در برنامه ریزی مستمر به منظور ارتقاء شاخصها
 • بررسی و حل مسایل و مشکلات بهداشتی و درمانی مدد جویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان از جمله مصاحبه ، اجرای طرحهای کمکی در رفع مشکل آنان.
راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسسات درمانی کشور .
پیگیری درمان مددجویان بیمار و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی .
شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی دانشگاه جهت کمک به حل مشکل اقتصادی مددجویان بیمار در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ارتباط با موسسات خیریه ، کمیته امداد یا سازمان بهزیستی .
بررسی شکایات واصله از واحد مددکاری مراکز و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان .
نظارت ، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط .
تشکیل جلسات توجیهی مددکاری و ارائه مشورتهای تخصصی به مددکاران واحدهای تابعه جهت ارتقاء و پیشبرد کمی و کیفی فعالیت
مشارکت در جذب وتوزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال ، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح
شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها و..مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی در رسته بهداشت و درمان جهت روزآمد کردن اطلاعات و آموزه ها وهمکاری در برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری.
جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی و ارزشیابی فعالیتها و انعکاس به مقامات ذیربط
ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری و سایر فعالیتهای درمانی ستاد
برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی و رفاهی
انجام تحقیقات و پژوهشهای اجتماعی ، درمانی در ارتباط با وظایف مددکاری و ارائه نتایج بدست آمده به مقامات ذیربط جهت برنامه ریزیهای مقتضی
انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعملها و مقررت ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع
در حوزه قطب های سرطان:
پیگیری جهت توسعه بخشهای قطبی حمایت از بیماران سرطانی
جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوط به بیماران سرطانی وبیماران خاص ، صعب العلاج جهت دریافت تخفیفهای اعمال شده از وزارت متبوع و تخصیص آن به مراکز
در حوزه دیابت:
اجرای فاز ۲ برنامه کشوری پیشگیری کنترل و درمان دیابت در قطبهای دیابت به عنوان فوکال پوینت اجرایی معاونت درمان و پیگیری تخصیص اعتبارات این برنامه
آموزش پرسنل ارائه کننده خدمات به بیماران دیابتی جهت ارتقا کیفیت خدمات
انجام بازدید های مکرر از قطب های دیابت ،سرطان وسایر مراکز درمانی جهت نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات به بیماران
در خصوص مصدومین ترافیکی:
تحویل اسناد مصدومین ترافیکی از کلیه مراکز تابعه
بررسی و کنترل اسناد مصدومین ترافیکی براساس تعرفه دولتی در کلیه مراکز خصوصی وبررسی رندومایز اسناد مصدومین ترافیکی مراکز دولتی
بررسی و کنترل کلیه فاکتور تجهیزات و اقلام ارتوپدی مصرفی برای مصدومین طبق دستورالعمل و بخشنامه های موجود
جمع بندی و گزارش هزینه های درمانی مصدومین به وزارت متبوع
پایش و نظارت بر عملکرد اجرایی مصدومین ترافیکی در مراکز
تخصیص اعتبارات مصدومین ترافیکی به مراکز از طریق معاونت توسعه
هماهنگی با مراکز خصوصی جهت پرداخت تخصیص هزینه درمان مصدومین طبق جدول عملکرد مراکز به تفکیک مصدومین
برگزاری جلسات آموزش و هماهنگی با پرسنل ذیربط در مراکز بمنظور اطلاع رسانی در دستورالعمل های جاری
پاسخگویی به شکایات ارباب رجوعان مراجعه کننده به حوزه معاونت در خصوص دریافت هزینه درمان مصدومین
برگزاری جلسات هماهنگی با معاونت توسعه جهت توزیع اعتبارت مراکز و دادن پسخوراند به وزارت متبوع .
برگزاری جلسات فصلی برای مسئولین ماده ۹۲ در مراکز جهت به روزرسانی اطلاعات و تحویل اطلاعات آماری و دادن پسخوراند از عملکرد فصلی مراکز


دفعات مشاهده: 10885 بار   |   دفعات چاپ: 666 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر