دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

















مطالب آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 
ROP-۹۹:
    Treatment Of ROP
   Tele-medicine for ROP
   معاینه چشم نوزاد نارس
  ROP treatment outcome
  ROP staging
  Retinopathy Of  Prematurity Treatment Indications
  PATHOGENESIS OF ROP-converted
  Anesthesia in ROP
  Retinopathy of Prematurity incidence Risk factors     
ابزار اصلی:
     ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     راهنمای استفاده از ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     فرآیند انجام بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
اورژانس های مامایی-۹۸:
   Management of postpartum hemorrhage at vaginal delivery
   Evaluation and management of sepsis and septic shock
   Shoulder Dystocia
 Placenta previa Placental abruption
چک لیست جدید ارزیابی بلوک زایمان
      چک لیست پایش بیمارستان دوستدار مادر
     اطلاعات درخواست بیمارستان دوستدار مادر
شیر مادر:
     دستورالعمل کشوری "برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد"
       فایل آموزشی چک لیست ۹۳
       کتاب شیر مادر
       کتاب مشاوره
کارت رشد:
      کارت رشد دختران
      کارت رشد پسران
نظام مراقبت مرگ پریناتال:
     طبقه بندی مرده زائی بر اساس وضعیت های مرتبط با مرگ (ReCoDe)
     راهنمای تشکیل کمیته پریناتال
    راهنمای کشوری پرسشنامه های نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال
     فرهنگنامه پریناتال
    نکات برنامه در سال ۹۳
    جلسه آموزشی پریناتال ۲۱ام تیر ماه
   بسته خدمتی احیاء نوزاد
نظام مراقبت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه: 
     مناطق تحت پوشش ۳ دانشگاه
    دستورالعمل کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه سال ۹۶
    پرسشنامه های مرگ:
    پرسشنامه ب :مخصوص بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق بیماری متوفی ۱-۵۹ ماهه  
    پرسشنامه ج :مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) سرپایی به بیماری متوفی ۱-۵۹ ماهه   
    پرسشنامه د :مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) در بخش بیمارستان متوفی ۱-۵۹ ماهه   
    پرسشنامه ه :چک لیست تخصصی بررسی علل مرگ کودک ۱-۵۹ ماه در بیمارستان
سناریوهای مرگ:          
    سناریوی مرگ کودکان زیر ۵ سال ناشی از حوادث ترافیکی
    سناریوی مرگ کودکان زیر ۵ سال ناشی از حوادث غیر ترافیکی
فرم های آماردهی فصلی:
    فرم آمار مرگ ناشی از حوادث زیر ۵ سال
    فرم آمار مرگ و میر نوجوان (۵- ۱۸ ساله)
    فرم آمار مرگ ناهنجاری کودکان ۱-۵۹ ماهه
    فرم آمار کل مسمومیت کودکان زیر ۵ سال 
    مداخلات مرگ کودک ۱-۵۹ ماهه
    طبقه بندی بین المللی بیماریها ICD۱۰
    فلوچارت مرگ کودک
    پاورپوینت ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
    فیلم ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
    فیلم گزارش صفر ماهیانه
دستورالعمل نظام مراقبت مرگ و کمیته ها:
    راهنمای دسترسی به فرم عوارض شدید بارداری و زایمان
    سامانه اطلاعات مادران و نوزادان ایران
    فایل جلسه  آموزشی تیر ماه
نوزاد سالم:
    بخشنامه جدید حضور مادر در بخش نوزادان
    بسته خدمتی نوزاد سالم
    مطالب آموزشی کنفرانس علمی PPH
مطالب آموزشی سال ۹۵
 کلاس آمادگی برای زایمان ۶۰ ساعته :
    نقش همسر در بارداری
    کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان
    آمادگی دوره بارداری و زایمان
    کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان
    نقش همراه و همسر
    روش تدریس به بزرگسالان
     پویایی گروه و روش مربیگری
    اصول و مبانی ورزش بانوان در بارداری
    پرینه در بارداری و زایمان
    تن آرامی و تنفس در بارداری و زایمان
    پوزیشن و زایمان
    آمادگی برای زایمان
    زایمان فیزیولوژیک
    Birth Hormones
    PostPartum Rehabilitation
ارزیابی سلامت جنین
    Intrapartum Assesment Techniques
    Factor Influencing CTG Interpretation
    Physiological Basis For Fetal Testing
    Fetal Assessments
    Doppler Effect
   Intrapartum Assessment
مدیریت شوک
    Shock Assessment
    Hypovolemic Shock
    Shock Management
خونریزی های بارداری و زایمان :
   Disseminated Intravascular Coagulation 
   Uterine Atony
   Placenta Previa Placental Abruption
   Traumatic Postpartum Hemorrhage
  Diagnosisand Management of Retainedplacenta After Vaginalbirth
مانیتورینگ قلب جنین:
   مانیتورینگ قلب جنین
   ABNormal CTG
   Electronic Fetal Heart Monitoring -CTG
kmc-۱۳۹۵:
روز اول:
   تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول پس از تولد
   مراقبت آموزشی چیست و چرا اهمیت ندارد؟
   مراقبت آغوشی نوزادان در حال تهویه کمکی
   موانع احتمالی برقراری زودرس تماس پوست با پوست
روز دوم:
   تغذیه و مراقبت آغوشی
   تجهیزات مورد نیاز و آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی
   چه نوزادی را می توان مراقبت آغوشی کرد؟
مطالب آموزشی دوره زایمان فیزیولوژیک :
   مدیریت ذهن
   بهداشت روانی در بارداری
   توانبخشی پس از زایمان
تغذیه مادران باردار:
   اصول کلی نقش تغذیه در وزن گیری دوران بارداری
   کلیات تغذیه در دوران بارداری
   کلیات تغذیه در دوران بارداری ۲
   تغذیه در دوران بارداری
   جدول برنامه غذایی
   راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده
   فهرست جانشینی
   فهرست/لیست جانشینی غذایی  Exchange
 قلبی و ترومبوامبولی:
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر اشرف آل یاسین)
   دستورالعمل ارزیابی خطر و پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان (دکتر لاله اسلامیان)
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر صدیقه حنطوش زاده)
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان (دکتر نیلوفر سمیعی)
   معرفی دستورالعمل بیماریهای قلبی در بارداری و پس از زایمان (سوسن رحیمی) 
ACORN:
  ACORN
اعتباربخشی مادر و نوزاد:
    سنجه ۱-۱-۵
   سنجه ۲-۱-۵
   سنجه ۱-۲-۵
   سنجه ۲-۳-۵
   سنجه ۵-۳-۵
   سنجه ۶-۳-۵
   سنجه ۷-۳-۵
   سنجه ۱-۴-۵
   سنجه ۲-۴-۵
   سنجه ۴-۴-۵
   سنجه ۱-۵-۵
   سنجه ۴-۵-۵
   سنجه ۶-۵-۵
   سنجه ۱-۶-۵
   سنجه ۲-۶-۵
   سنجه ۲-۹-۵
   سنجه ۳-۹-۵
    احیا
   اعتباربخشی شیر مادر
مطالب آموزشی ارزیابی سلامت جنین مورخ ۱۵/۰۹/۹۵:
    CEFM
    Fetal Doppler
    Intrapartum Fetal Heart Rate Assessment
    NST
    ارزیابی سلامت جنین
 
کارگاه مهارت های ارتباطی مورخ ۹۷/۷/۱۶
کارگاه مهارت های بالینی زایمان طبیعی ۹۷
روز اول مدیریت مادر و نوزاد (۱۳ آذر ۹۸)
بیماریهای قلبی در بارداری و زایمان
برنامه PMTCT
روز دوم مدیریت-مادر و نوزاد
روز سوم مدیریت-مادر و نوزاد
روز چهارم مدیریت-مادر و نوزاد
روز پنجم مدیریت-انگیزش و رهبری
زایمان طبیعی
پروتکل خونریزی واژینال
مجموعه ای از الگوریتم های AHA۲۰۱۵
SHOULDER DYSTOCIA
CTG
Preeclampsia
Shoulder Dystocia۲
Neonatal Resuscitation Program ۷th edition Update
الگوریتم احیا نوزاد
فایل های وبینار اختلالات فشارخون در بارداری ۹۹/۱۱/۱۲
تحلیل ریشه ای علل وقایع
مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
فایل های وبینار خدمات پیشگیری از ناباروری ۹۹/۱۲/۰۲
فایل های وبینار sepsis مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
کرونا در بارداری و زایمان ۱۴۰۰
      SARS-CoV-۲ Treatment (دکتر کلانتری)
      Covid vaccination in  pregnancy
      کووید۱ DLP-DEC ۱۷۷۷۹۵۱۷۱
      Covid in Pregnancy
 

دفعات مشاهده: 21140 بار   |   دفعات چاپ: 2244 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر