Page 4 - درمان ایران
P. 4

‫‪86‬‬

               ‫��ور و ����� ���ز ا���م‬
               ‫آز�����ت ������� ��و��‪۱۹ -‬‬

                ‫��ور و ����� ���ز ��� ا���م‬
                 ‫آز���� ��ی ������� ‪��� ،‬‬
                    ‫������� ��و��‪۱۹‬‬

‫‪75‬‬ ‫ر����� �� �����ت‬     ‫ا�� ا��ا��ت اداره‬           ‫��زد����ی ���ر��‬       ‫‪100‬‬
               ‫ا��رآز���������‬
   ‫ر����� �� �����ت وا���‬  ‫در�ـ ــ� ��ه ا�ل‬          ‫ا�����ارد��زی – ���ا��� – ��ح‬
                                 ‫����� – او��� – �����‪-‬اورژا��‬
                ‫�ــــ�ل ‪۱۴۰۰‬‬
                                      ‫–���ر�� ��و��‬

               ‫��ور و ����� ��وا����ی ������‬

                  ‫��وا�� �����‪، ��� ������� ،‬‬
                  ‫������� ��� ���� ‪������� ،‬‬
                  ‫آز������ه ‪ ������ ،‬آز������ه‬

                ‫‪246‬‬

                    ‫‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9