Page 2 - درمان ایران
P. 2

‫�� ���� از �ؤ�� و ��ر�����ن ����م ادارات‬        ‫د��� ��در �����‬
‫���و�� در��ن دا����ه ���م����� و‬             ‫���� ����ل‬
‫����ت ���ا���در���� ا��ان �� �� را در‬
‫���� ا�� ��ارش ���ی ��د��‬

                   ‫د��� ����ز ����ی‬
                        ‫��د���‬

‫د��� ���داد د�����‬
   ‫���� ا��ا��‬

                            ‫�� ��� �وا�� ����� ���و�� در��ن دا����ه‬
                            ‫���م ����� و ����ت ���ا��� در���� ا��ان‬
   1   2   3   4   5   6   7