Page 12 - درمان ایران
P. 12

‫‪۲‬‬

                 ‫���� در ���ص ���ه ��داری ����ر���ن ���ای ���� ��رد‬

                ‫���� در ���ص ر�� � ���ز�د��ت��د�و�رها��ی�و������ر��دا�ی� ���ود ���‬
                    ‫از �����ی د��ا������‬

  ‫‪۵۹۳‬‬                                                 ‫‪۲۳‬‬

‫��ا�����ی ������ای ��ور ��وا��‬                                   ‫��ا�����ی ��رج از ������‬

  ‫‪۱۵۵۴‬‬             ‫ا�� ا��ا��ت اداره‬                                        ‫‪۱۴۷‬‬
                ‫�ـــــ��ر��وا�ـــــــــــ�‬
‫������ �����د ��ر�����ن در‬    ‫در�ــــ���ها�ل‬                                        ‫����� ��وا�� ���ه��داری و‬
   ‫������ ��ور ��وا��‬                                                       ‫����ل ���‬
                  ‫�ــــ�ل ‪۱۴۰۰‬‬

‫������ت ا���م ��ه در‬                                          ‫�������� ��‬
 ‫ا�������ن اداری‬                                          ‫��ا���� ��� ����‬

 ‫‪۱۵۵۴‬‬                                                ‫‪۱۱۸۴‬‬

                 ‫‪����۱/۹۷۳/۲۰۰‬ن‬

                ‫������ و ا��م درآ����ی و���� ا������‬
                ‫اداره ��ور ��وا�� از ��� ������ی ��� ����‬
                ‫��دا�� وزار����� و ���و�� در��ن )از ���‬

                 ‫����� ���ت ا��� و ����� ���ت وز��ان(‬

                      ‫‪9‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15