Page 10 - درمان ایران
P. 10

‫ا��ا��ا��توا��������‬
                   ‫در����ها�ل��ل ‪۱۴۰۰‬‬

                   ‫��ها��ان‬‫�����دوا��������یدا��‬ ‫��ارش‬

  ‫��ر�� ��و��ه��‬                             ‫‪۱۱۲‬‬ ‫��زد��‬

‫��ر�� ��و��ه��ی وا��� �� ����ر‪۵‬‬                         ‫��زد�� از ��ا ��‪�����/‬ی ���������‬
   ‫ر����‪��/‬م ر���� �����‬                           ‫��� ����‬

 ‫������ت و ���������‬       ‫‪۶‬‬                    ‫��ر�� ������ ‪۵۶‬‬
                                           ‫��ر�� ������ی ��ا ��‪�����/‬ی‬
‫ار��ل ������ت و ���������ی �زارت‬                           ‫���������‬
  ‫���ا��‪ ،‬در��ن و آ��زش �����‬

                     ‫��ر�� �����ت‬        ‫‪۴۵‬‬

                    ‫��ر�� �����ت ��� ��ه در‬
                   ‫د������� وا��� از ������ ‪۱۵۹۰‬‬

                         ‫�زارت ���ا��‬

                        ‫‪7‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15